SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
   
 
 
   

Algemene begrippenlijst

 • Anafylactische shock
  Een anafylactische shock is een acute en in principe levensbedreigende allergische reactie op een lichaamsvreemde stof. Hierdoor wordt een hevige immuunreactie van het lichaam op gang gebracht. Eigenlijk is het een doorschietende verdedigingsreactie van het lichaam.
 • Analyseren
  Onderzoeken, ontleden, oplossen
 • Antibiotica
  Antibiotica zijn geneesmiddelen die ziekmakende micro-organismen onschadelijk kunnen maken. Ze kunnen worden gebruikt om infecties te voorkomen en te bestrijden
 • Audit
  Onderzoek naar de opzet en werking van beheersmaatregelen van het kwaliteitszorgsysteem, de voedselveiligheid en hygiëne. De uitkomsten van een audit worden in een rapport vastgelegd.
 • Bacterien
  Een bacterie is maar één cel groot. Het heeft geen celkern. Ze zijn nog net met de lichtmicroscoop te zien. Maar dan alleen als kleine bolletjes, staafjes of spiraaltjes. Ze komen overal voor: op tafel, toilet, kleding, huid... noem maar op. De meeste zijn niet schadelijk. Maar van sommige kun je (letterlijk) doodziek worden.
 • Bemonsteren
  Een monster nemen. Een monster is een kleine hoeveelheid van een grondstof, die de mogelijkheid biedt de gehele partij in te schatten.
 • Besmettingsgevaar
  Risico`s op besmetting met ziekteverwekkers of schadelijke stoffen
 • Bestrijdingsmiddelen
  Middelen tegen insecten, ziekten en onkruid
 • Blokkeren
  Levering van een product onmogelijk maken (voorkomen)
 • Chemische industrie
  De chemische industrie maakt en bewerkt grondstoffen en producten door middel van chemische veranderingen aan bestaande stoffen.
 • Consistentie
  De stevigheid of dichtheid van een stof
 • Convenience industrie
  Gemaksvoeding industrie, denk aan belegde broodjes, pizza’s etc.
 • Demonteren
  Uit elkaar nemen
 • Desinfecteren
  Ontsmetten, grondig schoonmaken om micro-organismen te doden
 • Diepvriezen
  Alles onder de temperatuur van -18°, bedoeld voor het langdurig bewaren van producten. Micro-organismen worden hierdoor afgedood of de groei / werking stilgelegd.
 • Eindcontrole
  Laatste controle van eindproducten op hoeveelheid en kwaliteit.
 • Exponentieel
  Wiskundige term die de toename weergeeft met de eigen omvang.
 • Gecertificeerd
  Goedgekeurd, verklaard dat iemand of iets heeft bewezen aan de eisen te voldoen
 • Gestelde normen
  Precies vastgelegde waarden waaraan een product moet voldoen (bijvoorbeeld gewicht of vochtgehalte)
 • Gevarensymbool
  Herkenningsteken van gevaren
 • Gluten
  Graaneiwitten in tarwe, haver, gerst, rogge, spelt en (enigszins) in gierst, die bij sommige mensen overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken.
 • Halffabricaten
  Halffabrikaten zijn tussenvormen van een producten. Het is een grondstof die reeds bewerkt is, maar nog verder moet worden bewerkt tot een eindproduct.
 • Indirect
  Niet op de kortste manier, niet rechtstreeks, via iets anders
 • Infectieziekte
  Ziekte veroorzaakt door de aanwezigheid van micro-organismen, die je krijgt door bijvoorbeeld direct of indirect contact met besmet voedsel, besmette lucht of besmette personen.
 • Ingangscontrole
  Controle van grondstoffen bij aflevering door de leverancier, op hoeveelheid en kwaliteit. Dit om te controleren of afspraken en gestelde normen zijn nagekomen.
 • Insecticide
  Middel om insecten te doden
 • Insuline
  Insuline is een hormoon dat een belangrijke rol speelt bij het bloedglucosegehalte.
 • Kwaliteitszorgsysteem
  Een kwaliteitszorgsysteem brengt het totale (productie)proces in kaart en zorgt voor procedures, regels, normen, acties en vastlegging. Het is een manier om de kwaliteit van geleverde producten te waarborgen
 • Leveranciers
  Degenen die grondstoffen, halffabrikaten, goederen of andere waren leveren
 • Logen
  Geconcentreerde oplossing van natriumhydroxide in water. De zuurtegraad van deze oplossing is heel laag (lage PH)
 • Meetapparatuur
  Apparatuur / gereedschappen om natuurkundige grootheden mee te meten, zoals gewicht, lengte, breedte, afstand, druk enz.
 • Monsters
  Kleine beetjes of stukjes om te onderzoeken
 • Natronloog
  Oplossing van natriumhydroxide in water, bijtende soda.
 • Pasteuriseren
  Pasteuriseren is een proces in de voedselindustrie dat schadelijke bacteriën in aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt door het voedsel kort te verhitten, zonder het product te beschadigen. Het proces is vernoemd naar de uitvinder, Louis Pasteur
 • Pekelen
  Het conserveren van etenswaren door het in te leggen in zout of pekel.
 • Penicilline
  Penicilline is een in 1928 door de Britse arts-bacterioloog Alexander Fleming ontdekte antibacteriële stof die het eerste algemeen bruikbare antibioticum opleverde
 • Periodieke inspectie
  Op geregelde tijden terugkerende controle ten behoeve van het tijdig opsporen van defecten of storingen
 • Petrischaal
  Een petrischaal is een lage platte ronde glazen of kunststofschaal met een ruim eroverheen passend deksel. Ze worden vooral gebruikt in de biologie en in de bacteriologie om bacteriekweken mee te verrichten
 • Preventief onderhoud
  Onderhoud met de bedoeling om te voorkomen dat iets gebeurt
 • Psychrofiel
  Verschillende omstandigheden waaronder leven voor kan komen. “Normaal” geeft een indruk van de waarden om ons heen, “extreem” laat de grenzen zien waar nog leven mogelijk is: -5 tot 10 C (psychrofiel) 55 tot 113 C (thermofiel)
 • Reinigingsproces
  Manier van schoonmaken
 • Risico inventarisatie
  Het maken van een lijst met gegevens over gevaar voor bijvoorbeeld besmetting, voedselveiligheid, kwaliteit, gezondheid
 • Salmonella
  De salmonella bacterie zorgt voor voedselvergiftiging. Voedselvergiftiging is de term voor een plotseling optredende ziekte die wordt veroorzaakt door voedsel dat of drank die normaal kan smaken, maar besmet is met een giftige stof of een infectieus organisme.
 • Salpeterzuur
  Sterk zuur, kleurloze rokende vloeistof, sterk oxydatiemiddel. Oxidatie is een reactie met zuurstof (bijvoorbeeld roesten)
 • Samengestelde reinigingsmiddelen
  Combinatie van verschillende reinigingsmiddelen
 • Schimmel
  Levensvorm die geen plant en geen dier is. Een- of meercellig micro-organisme
 • Spore
  Een spore, ook spoor (afgeleid van het Griekse sporā, zaad), is een klein, gewoonlijk enigcellig lichaam dat bestand is tegen opdroging en hitte en tot een nieuw organisme kan groeien
 • Steekproefsgewijs
  Manier van onderzoek van een kleine hoeveelheid van bv een partij meel met de bedoeling dat de resultaten gelden voor de hele partij meel
 • Steriliseren
  Het opzettelijk doden van micro-organismen door te verhitten tot 100°C en dan snel afkoelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het houdbaar maken van voedsel
 • Suikeren
  Zoet maken, met als doel vocht te onttrekken aan het product
 • Thermofiel
  Verschillende omstandigheden waaronder leven voor kan komen. “Normaal” geeft een indruk van de waarden om ons heen, “extreem” laat de grenzen zien waar nog leven mogelijk is: -5 tot 10 C (psychrofiel) 55 tot 113 C (thermofiel)
 • Toxine
  Toxine is een gif dat geproduceerd kan worden door b.v. pathogene (ziekteverwekkende) micro-organismen.
 • Vacuümverpakken
  Product zo verpakken er geen lucht meer bij kan
 • Verbeteringsprogramma's
  Gestructureerde manier van werken om te komen tot verbeteringen
 • Vergisten
  Een suiker of koolhydraat omzetten door blootstelling aan de werking van een gist met als doel de voedingsstoffen voor micro-organismen weg te nemen
 • Verzuren
  Toevoegen van een zuur of een omgeving te scheppen die niet de groei van micro-organismen belemmerd.
 • Vochtgehalte
  Percentage vocht in een product
 • Voedingsbodem
  De bodem waarop een(micro)-organisme leeft en waaruit het voedsel betrekt
 • Voedingsstoffen
  Stoffen die nodig zijn en gebruikt kunnen worden als bijvoorbeeld bouwstof, brandstof of om om te zetten naar andere stoffen
 • Vriesdrogen
  Een techniek waarbij water uit een product wordt verwijderd door het eerst te bevriezen en dan in zeer droge lucht of in vacuüm te laten verdampen
 • Waterstofperoxide
  Middel dat gebruikt wordt als desinfectiemiddel
 • Zuurtegraad
  Zuurtegraad is een maat, waarin aangegeven wordt hoe zuur een product (vloeistof of andere stof) is. De zuurtegraad wordt aangeduid met een pH waarde